Privacy policy

A BECK AND PARTNERS Kft. ezúton tájékoztatja a Munkaerő-közvetítői tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az Ön által hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.


Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az adatok kezeléséhez, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbításához Ön jelen nyilatkozat elfogadásával (melyet automatikusan megtesz azzal, hogy a www.verdij.hu –ra regisztrál) kifejezetten hozzájárulását adja. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, melynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.


Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján Önnek jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtsunk, továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő, és ezzel kapcsolatban velünk szerződéses jogviszonyban álló partnereink, megbízóink által megjelölt pozíciókra az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, és amennyiben Ön a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasoljuk az Ön foglalkoztatását, továbbá az Ön jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisunkban adatait kezeljük. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény – továbbiakban: Adatvédelmi Törvény - biztosítja. Adatai kezeléséhez Ön az adatainak elküldésével, illetve a www.verdij.hu –ra történő regisztrációval hozzájárul.


Adatai biztonsága

Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.


Az adatkezelésre jogosultak köre

BECK AND PARTNERS Kft. adatkezelésre feljogosított munkavállalói, vele szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnerei, valamint a munkaerő közvetítésre vonatkozóan vele szerződéses kapcsolatban álló megbízói.
A BECK AND PARTNERS Kft. az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, melyért a BECK AND PARTNERS Kft. nem vállal felelősséget.


Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatbázisunkban mindaddig megőrizzük, kezeljük, amíg Ön nem kéri annak törlését biztosítva ezzel, hogy a jövőben Önt is értesíteni tudjuk egy az Ön tapasztalatainak, képzettségének megfelelő álláslehetőségről.
Nálunk kezelt adatainak törlését Ön bármikor kezdeményezheti. Kérésének a hivatali időnkben mindenkor haladéktalanul eleget teszünk.

Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezeles@bap.hu email címen kérhető.

A megadott adatok helyességért Ön felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.


Jogérvényesítés

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Adatvédelmi Biztos Hivatalához fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, kijelentem, hogy adataimat önkéntesen adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.

-en