Felhasználási feltételek


BECK AND PARTNERS Kft.

Általános szolgáltatási feltételek

 
1. Bevezető rendelkezések

1.1.
Általános Szolgáltatási Feltételek(a továbbiakban: ÁSZF) alatt a BECK AND PARTNERS Kft. által működtetett www.bap.hu weboldalon rendelkezésre álló szolgáltatásoknak a jelen leiratban meghatározott általános szerződési feltételeit kell érteni. Az ÁSZF a 2012 április 25 és 2012 június 19 között folyó nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) ideje alatt tartalmazza a Játék szabályait, részvételi feltételeit, valamint a Játékhoz kapcsolódó adatkezelési rendelkezéseket. A Játékra vonatkozó szabályok a Játék záródátumáig (2012. június 19.) érvényesek.

1.2.
BECK AND PARTNERS Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek.


2. Ajánlat és megrendelés, az eseti szerződések megkötése

2.1.
BECK AND PARTNERS Kft. által kibocsátott minden árlista, legyen bár elektronikus fájl, vagy nyomtatott árlista, tájékoztató jellegű.

2.2.
Megrendelő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelését, amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, írásbeli (levél, fax) formában jogosult továbbítani BECK AND PARTNERS Kft. részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelt szolgáltatással kapcsolatban egyértelműen meg kell határozni azok tartalmi elemeit, időtartamát, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat. A megrendelés elfogadásával kapcsolatban BECK AND PARTNERS Kft. a megrendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles e-mailben nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt szolgáltatások tekintetében BECK AND PARTNERS Kft. szolgáltatási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha Megrendelő megrendelését e-mailben visszaigazolja.

2.3.
A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő eseti szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat kell tekinteni.Minden eseti szerződést kizárólag akkor lehet létrejöttnek tekinteni, ha annak tartalmában a felek egybehangzóan megállapodtak. Felek az eseti szerződéshez kapcsolódó dokumentumok azonosíthatósága érdekében kötelesek kölcsönösen feltüntetni egymás azonosítóként megjelölt hivatkozási kódjait.

2.4.
BECK AND PARTNERS Kft. egyedi szolgáltatásokra vonatkozó egyedi ajánlata - ellenkező értelmű kikötés hiányában - az ajánlat keltezésétől számított 10 munkanapig érvényes. Az ajánlat Megrendelő által történő elfogadása előtt BECK AND PARTNERS Kft. jogosult ajánlatát visszavonni vagy megváltoztatni. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt BECK AND PARTNERS Kft. egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével helyesbítendők.


2.5.
BECK AND PARTNERS Kft. által, a Megrendelő megrendelése nélkül küldött ajánlatok a Megrendelő részéről semmiféle kötelezettséget nem keletkeztetnek. Megrendelő részéről történő bármilyen kötelezettségvállaláshoz szükség van az ajánlatok Megrendelő részéről történő írásbeli elfogadására, vagy szóbeli elfogadás esetén, írásos megerősítésére.

2.6.
A jelen ÁSZF értelmezése és alkalmazása szempontjából egyedinek kell tekinteni azt az ajánlatot, vagy visszaigazolást, amelyben a tárgyat képező szolgáltatás(ok) nem szerepel(nek) BECK AND PARTNERS Kft. által üzemeltetett www.bap.hu weboldal alap kínálatában, vagy a szolgáltatás valamely speciális feltétele miatt (pl. szolgáltatás időtartama, mennyiség, különleges kívánság stb.) azt BECK AND PARTBERS Kft. egyedinek minősíti. BECK AND PARTNERS Kft. egyedi ajánlatának teljesítését csak abban az esetben garantálja, ha Megrendelő a megrendelésében hivatkozik az egyedi ajánlatának számára.

 

3. Díjak és kedvezmények

3.1.
BECK AND PARTNERS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy megrendelőit, ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse, a 2.1 pont szerinti árlistáiban szereplő nettó alapáraiból. A kedvezmény mértékéről, és elszámolásának módjáról BECK AND PARTNERS Kft. és Megrendelő külön megállapodásban, vagy az eseti szerződésekben egyeznek meg.

 
 
4. Szolgáltatási díj

4.1.
Megrendelő a jelen ÁSZF alapján megrendelt szolgáltatásokért, az ÁSZF 2.2 és/vagy 3.1. pontban megfogalmazottak alapján meghatározott díjat köteles megfizetni.
A fizetendő díjra vonatkozó 4.1. pontban foglalt rendelkezéseket egyedi ajánlatban/visszaigazolásban foglalt szolgáltatás nyújtása esetén nem lehet alkalmazni. Egyedi szolgáltatások esetében mindig a felek által eseti jelleggel megállapított díj az irányadó.

Álláskereső számára a BECK AND PARTNERS Kft. munkaerő-közvetítő szolgáltatásai díjmentesek.
 
4.2.
BECK AND PARTNERS Kft. számláiban a 4.1. pont szerinti díjat tünteti fel. A díjat a jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet a díjon felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni.

4.3.
A szerződéskötést követően igazolt rendkívüli költségnövekedés (különösen a hatósági intézkedésből eredő költségnövekedés, munkáltatói, munkavállalói járulékok növekedése stb.) áthárításának a jogát BECK AND PARTNERS Kft. fenntartja.

 
5. Fizetések

5.1.
A szolgáltatás ellenértékének, valamint a sikerdíj(ak)nak BECK AND PARTNERS Kft. részére történő kifizetése készpénzzel vagy átutalással történhet. Az alkalmazható módozatokban felek külön megállapodásban, vagy az eseti szerződésekben egyeznek meg.

5.2.
Készpénzfizetés megrendeléskor BECK AND PARTNERS Kft. székhelyén történik, készpénzes számla és/vagy bevételi pénztár bizonylat ellenében.

5.3.
Átutalással történő fizetésesetén Megrendelő a díjbekérő vagy számla ellenében, a díjbekérőn vagy számlán meghatározott bankszámlára utalja át a díjat, a díjbekérőn vagy számlán feltüntetett teljesítési határidőig, mely eseti szerződésben rögzített eltérő rendelkezés hiányában 8 napos átutalási határidővel kerül kiállításra.

5.4.
BECK AND PARTNERS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelőtől a szolgáltatás teljes díját vagy annak valamely részét díjbekérő alapján előre kérje, előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. BECK AND PARTNERS Kft. ezen igényét Megrendelő igénybejelentésére adott árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.

5.5.
Több szolgáltatás nyújtása vagy részletfizetés esetén, bármely számla fizetési határidejének túllépése esetén BECK AND PARTNERS Kft. jogosult egyoldalúan szigorítani a fennálló fizetési módot és kedvezményeket szabályozó megállapodást és/vagy az összes hátralévő tartozást azonnal esedékessé tenni.

5.6.
Késedelmes fizetés esetén BECK AND PARTNERS Kft. évi 20% kamatot számít fel késedelmi kamatként, és a késedelmi kamaton felül felmerült kárát és költségeit is követelheti. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

5.7.
A szolgáltatási díj és/vagy sikerdíj(ak) kifizetésének elmaradása vagy késedelme esetén BECK AND PARTNERS Kft. jogosult Megrendelővel fennálló bármely szolgáltatás nyújtására vonatkozó teljesítését azonnali hatállyal felfüggeszteni, függetlenül attól, hogy Megrendelő mely szolgáltatási díj és/vagy sikerdíj tekintetében esett késedelembe. A szolgáltatási díj és/vagy sikerdíj és késedelmi kamatai, valamint a Megrendelő díjfizetési kötelezettségének nem teljesítésével illetve késedelmével kapcsolatban BECK AND PARTNERS Kft.-nél felmerült költség és kár megfizetését követően BECK AND PARTNERS Kft. a szolgáltatások nyújtását tovább folytatja. A szolgáltatás felfüggesztésével összefüggésben Megrendelő semmilyen követelést, igényt BECK AND PARTNERS Kft-vel szemben nem jogosult érvényesíteni, tekintettel arra, hogy az kizárólag saját érdekkörében felmerült okból következett be.

5.8.
BECK AND PARTNERS Kft. a szolgáltatási díj, sikerdíj, kamat vagy az 5.7. pontban rögzített esetben Megrendelő érdekkörében felmerülő okból kifolyólag BECK AND PARTNERS Kft-nél felmerülő költség vagy kár kifizetésének késedelme vagy elmaradása esetén egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult a Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő bármilyen követelését az általa nyújtandó bármely szolgáltatás ellenértékébe beszámítani.

5.9.
Amennyiben a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére az esedékes fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy BECK AND PARTNERS Kft. jogosult az eseti szerződéseit azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben Megrendelő a még nem vagy csak részben teljesített szolgáltatások tekintetében elveszíti az őt megillető mindennemű kedvezményt, és a még nem vagy csak részben teljesített szolgáltatások teljesítésére csak külön megállapodás esetén kerül sor.

 
6. Állást kínáló hirdetőre (továbbiakban Hirdető) vonatkozó rendelkezések

6.1.
Hirdető a www.bap.hu weboldalról letölthető megrendelő űrlap segítségével adhatja le álláshirdetését BECK AND PARTNERS Kft. részére, melyet kitöltve, cégszerűen aláírva faxon juttathat el BECK AND PARTNERS Kft. részére.

6.2.
Hirdető az aktív álláshirdetés módosítását kizárólag elírás, illetve egyéb olyan pontosítás érdekében kérheti, amely adminisztrációs hibának minősül és nem befolyásolja az álláshirdetés kategória besorolását. A módosítási igény BECK AND PARTNERS Kft. részére jelenthető be fax útján, cégszerűen aláírva. A bejelentés alapján szükséges módosítást BECK AND PARTNERS Kft. a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül elvégzi, amennyiben az jelen pontban foglaltakkal összhangban áll.

6.3.
Hirdető a megrendelésével – külön nyilatkozat nélkül - visszavonhatatlanul átvállalja BECK AND PARTNERS Kft-től, illetőleg munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény Hirdető általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek BECK AND PARTNERS Kft-vel, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.

6.4.
Álláshirdetés megjelentetése 30 napos időtartamokban lehetséges, álláshirdetésenként egy munkakör/pozíció hirdethető meg.

6.5.
Hirdető a megrendelésben kifejezetten kérheti, hogy álláshirdetése anonim módon kerüljön közzétételre a www.bap.hu oldalon. Ebben az esetben az álláshirdetés nem tartalmazza a Hirdető cégnevét, elérhetőségét, céglogóját, illetve egyéb azonosítási adatát és arról BECK AND PARTNERS Kft. sem ad tájékoztatást Álláskereső részére. Anonim közzétételre a megrendelésben rögzített kifejezett kérés esetén van csak lehetőség.

6.6.
Az álláshirdetésben az alábbiak szerepelhetnek:

§   a munkaadóról szóló rövid tájékoztató, kizárólag a munkaadó tárgyilagos bemutatását tartalmazhatja az adott pozícióhoz szükséges mértékben,

§   munkakör/pozíció megjelölése,

§   munkakör/pozíció betöltésének feltételei,

§   munkakörhöz/pozícióhoz tartozó feladatok összefoglaló leírása,

§   munkaadó által kínáltak,

§   jelentkezés módja.

6.9.
Hirdető kötelezi magát arra, hogy az álláshirdetésben kizárólag saját adatait közli. Hirdető megrendelésével automatikusan hozzájárul, hogy megadott adatai BECK AND PARTNERS Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a szolgáltatás teljesítésének keretében és céljából minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. Hirdető kijelenti, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mail címe stb.), azok nyilvánosságra hozatalához az érintett személy hozzájárult.

6.10.
Hirdető nem jogosult a hirdetési felületet vagy annak egy részét harmadik személynek átruházni, vagy átengedni; kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni. A hirdetés-átruházási tilalom - a jogszabályi keretek között - megfelelően irányadó arra az esetre is, ha Hirdető BECK AND PARTNERS Kft. szolgáltatását akár saját maga, akár a saját érdekében más útján, azonos, vagy hasonló szolgáltatásokkal együtt hirdeti és/vagy értékesíti (csomagértékesítés). Hirdető nem ruházhatja át, illetőleg nem engedheti át harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás jelszavát, illetve a jelen szerződés által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét sem.

Amennyiben jelen pontban rögzített rendelkezést Hirdető megszegi, abban az esetben alkalmanként 100.000,- Ft összegű kötbér megfizetésére köteles. A kötbért BECK AND PARTNERS Kft. felszólítására 5 napon belül köteles megfizetni.

6.11.
BECK AND PARTNERS Kft. Hirdető nevét és/vagy logóját (akár együttesen, akár külön-külön) a www.bap.hu rendszerében, valamint ehhez kapcsolódó valamennyi kommunikációjában (ideértve többek között a reklámot, hirdetést is), valamint a nyomtatott, elektronikus, vagy egyéb médiumok, reklámhordozók útján mint referenciát - más szerződött partnereivel együtt, vagy önállóan - megjelenítheti, illetve arra hivatkozhat. Hirdető a logó megjelenítésével, illetve nevének referenciaként való hivatkozásával kapcsolatban semmilyen díjazásra nem tarthat igényt.

6.12.
Hirdető, illetve a meghirdetett állást kínáló ügyfele az álláshirdetésre jelentkező Álláskeresőket csak konkrét, valós és kizárólag a Hirdető, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele saját állásajánlatával keresheti meg. Az álláshirdetésre jelentkezőkkel kizárólag a meghirdetett munkakörrel/pozícióval kapcsolatban létesíthet kapcsolatot, nem küldhet kéretlen reklámüzeneteket - ideértve többek között, de nem kizárólagosan további állásajánlatokat, biztosítási ajánlatokat, tanfolyamszervezéseket, képzéseket, munkaerő-közvetítést, hírlevélre történő feliratkozást, egyéb szolgáltatásokat, reklámüzenetek küldéséhez való hozzájárulás iránti megkeresést.

6.13.
BECK AND PARTNERS Kft. az álláshirdetést az adott körülmények között elvárható jó technikai kivitelben és minőségben jeleníti meg. A teljesítés közvetített szolgáltatás igénybevételével történik.

6.14.
BECK AND PARTNERS Kft. nem vállal felelősséget az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, továbbá azért a kárért, amely működési körén kívül eső, elháríthatatlan okból származik és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). Ezekben az esetekben a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával.

6.15.
BECK AND PARTNERS Kft. nem vállal felelősséget az álláshirdetés alapján Hirdetőhöz jelentkező Álláskeresők számával vagy megfelelőségével kapcsolatban.

6.16.
BECK AND PARTNERS Kft. fenntartja a jogot, hogy az álláshirdetés megjelentetését, közzétételét megtagadja, vagy a már megjelent álláshirdetést bármikor, előzetes felszólítás nélkül azonnali hatállyal törölje, amennyiben az alábbiak bármelyike megvalósul:

§   Hirdető megszegi az ÁSZF rendelkezéseit,

§   az álláshirdetés jogszabályba ütközik,

§   az álláshirdetés nem felel meg az ÁSZF-ben, vagy a felek között létrejött eseti szerződésben foglaltaknak,

§   az álláshirdetés a logó és URL megjelenítésen túlmenően egyes elemeit, vagy teljes egészét tekintve olyan elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősül, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét. Ilyennek minősül, ha Hirdető saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok megismertetése céljából.,

§   az álláshirdetés nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen vagy komolytalan adatokat, munkakört/pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetőleg ténylegesen nem álláshirdetés,

§   az álláshirdetés sérti, vagy sértheti más jó hírnevét, becsületét,

§   az álláshirdetés olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést, jelentkezést,

§   egy álláshirdetésben több állásajánlat szerepel,

§   Hirdető logóján és hivatalos weboldalának nyitó oldalára mutató URL-jén túlmenően egyéb logót, képet, grafikus ábrázolást, linket tartalmaz;

§   az álláshirdetés BECK AND PARTNERS Kft. megítélése alapján a www.bap.hu weboldal arculatával, szellemiségével, profiljával össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti;

§   az álláshirdetés közzététele technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető,

§   az álláshirdetés tartalmával szemben hatóság bármely módon kifogást emelt.

 
7. Rendszerben regisztrált álláskeresőkre (továbbiakban: Álláskereső) vonatkozó rendelkezések

7.1.
Álláskereső a www.bap.hu rendszerben történt regisztrálásával, vagy személyes adatai és/vagy szakmai önéletrajza, vagy adatai megadásával, illetve bármely álláshirdetésre történő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, rendelkezésre bocsátott képmását BECK AND PARTNERS Kft. kezelje - beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását, törlését stb.) -, azokat hozzáférhetővé tegye és továbbítsa harmadik személyek felé, valamint azokat oly módon kezelje, hogy a BECK AND PARTNERS Kft. az Álláskereső jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő, és ezzel kapcsolatban a BECK AND PARTNERS Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerei, megbízói által megjelölt pozíciókra Álláskereső foglalkoztatásának lehetőségét BECK AND PARTNERS Kft. megvizsgálja, és ez alapján javasolja Álláskereső foglalkoztatását, továbbá Álláskereső jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisaiban adatait kezelje. Álláskereső adatait a megjelölt céloktól eltérő célra BECK AND PARTNERS Kft. nem használja fel.

7.2.
Álláskereső kötelezettséget vállal, hogy az általa megadott adatai a valóságnak megfelelnek és az aktuális állapotot rögzítik, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt többek között végzettségére, szakmai tapasztalataira vagy személyes tulajdonságaira vonatkozólag.

7.3.
Álláskereső tudomásul veszi, hogy amennyiben alaposan vélelmezhető, hogy a www.bap.hu rendszerben megadott adatai bármely mértékben valótlanok, vagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, úgy a BECK AND PARTNERS Kft.-nek, vagy a www.bap.hu rendszer megbízott üzemeltetőjének jogában áll, illetve jogszabályi előírás esetén köteles az elhelyezett adatokat a rendszerből eltávolítani.

7.4.
Álláskereső tudomásul veszi, hogy a www.bap.hu rendszer üzemeltetője, valamint a BECK AND PARTNERS Kft. nem vállal felelősséget semmilyen kár, elmaradt haszon tekintetében, mely az Álláskeresőt a www.bap.hu rendszeren keresztül vagy azzal kapcsolatban, továbbá álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatban éri vagy érheti.

7.5.
Álláskereső tudomásul veszi, hogy a www.bap.hu rendszer üzemeltetője, illetve a BECK AND PARTNERS Kft. nem tartozik felelősséggel az Álláskereső adatainak a Hirdetők által történő semmilyen olyan felhasználásáért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal és/vagy az Álláskereső által adott hozzájárulással.

7.6.
Álláskereső hozzájárul ahhoz, hogy BECK AND PARTNERS Kft., vagy a www.bap.hu rendszer üzemeltetője a www.bap.hu rendszerben megadott e-mail címére BECK AND PARTNERS Kft. szolgáltatásairól, újdonságairól, híreiről, álláshirdetésekről rendszerüzenetet, tájékoztatót, hírlevelet küldjön.

 
8. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

8.1.
Amennyiben BECK AND PARTNERS Kft. a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok, személyhez fűződő jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles BECK AND PARTNERS Kft.-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

 
9. Kárfelelősség

9.1.
BECK AND PARTNERS Kft. kizárja kárfelelősségét az álláshirdetésekben előforduló esetleges hibák, valamint az álláshirdetés megjelenésének adott időpontban történt elmaradására visszavezethető elmaradt haszon tekintetében.

9.2.
Amennyiben a szolgáltatás, BECK AND PARTNERS Kft. bármely teljesítése Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján kerül teljesítésre, úgy BECK AND PARTNERS Kft. a Megrendelő által szolgáltatott adatok hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.

9.3.
BECK AND PARTNERS Kft. fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott szolgáltatási, teljesítési hibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.


10. Kifogások

10.1.
BECK AND PARTNERS Kft. mind minőségi, mind mennyiségi kifogás esetén - amennyiben a kifogás megalapozott – a szolgáltatást, teljesítést kijavítja vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy a szolgáltatás ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

10.2.
Megrendelő nem jogosult BECK AND PARTNERS Kft.-vel szemben bármely okból fennálló követelését az általa megrendelt vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékébe beszámítani, és nem jogosult a szolgáltatás ellenértékének kifizetését visszatartani.


11. Erőhatalom (vis maior)

11.1.
BECK AND PARTNERS Kft. mentesül a jelen ÁSZF vagy az eseti szerződések alapján őt terhelő kötelezettségek késve vagy nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha kötelezettsége késedelmét, elmulasztását a működési körén kívül álló elháríthatatlan esemény (erőhatalom) okozta. Nem kizárólagos jelleggel ilyen eseménynek kell tekinteni az árvizet, földrengést, tűzvészt vagy más természeti csapást, kormányzati intézkedéseket, szükségállapotot, hadiállapotot, egész iparágra kiterjedő sztrájkot, áramszünetet, az internet működési elégtelenségét, adatátviteli hibát, üzemkiesést, webszerver működési hibát, webszerver leállást stb. Ebben az esetben BECK AND PARTNERS Kft. teljesítési határideje automatikusan meghosszabbodik az akadályoztatás időtartamával azzal, hogy amennyiben a teljesítés az adott munkanapon 17 óráig már nem lehetséges, a teljesítésre a következő munkanapon 17 óráig kerül sor. BECK AND PARTNERS Kft. a fentiekből eredő mindennemű kár és hátrány tekintetében felelősségét kizárja, melyet Megrendelő kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

11.2.
Amennyiben bármelyik felet a kötelezettségei teljesítésében erőhatalom akadályozza, köteles erről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni. Az értesített fél kérheti, hogy az erőhatalomra hivatkozó fél annak fennállását valamely köztestület vagy erre jogosult más hiteles szerv igazolásával bizonyítsa. Az erőhatalom megszűnéséről a felek ugyancsak kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

11.3.
Amennyiben az erőhatalom bármelyik felet több mint három hónapon keresztül akadályozza kötelezettségei teljesítésében, a felek bármelyike jogosult az adott kötelezettséggel érintett eseti szerződéstől elállni. Egyéb esetben az erőhatalom elmúltával a felek kötelesek az eseti szerződésben foglaltakat teljesíteni. Felek az erőhatalom elmúltával visszatérő teljesítési kötelezettségük alól kölcsönös megegyezés útján mentesülhetnek.


12. A szerződés hatályba lépése, megszűnése

12.1.
BECK AND PARTNERS Kft. jogosult Megrendelővel létrejött előszerződést azonnali hatállyal felmondani:

§   Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.

§   Amennyiben Megrendelő, vagy „Online fejvadász” önhibájából nem tesz eleget a jogszabályokban előírt regisztrációs, bejelentési, adóbevallási vagy más kötelezettségének.

§   Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a szolgáltatási díj és/vagy sikerdíj, vagy annak bármely részének kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.

§   Amennyiben részszámlák esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.

§   Amennyiben Megrendelő, vagy „Online fejvadász” súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.

§   Amennyiben Megrendelő, vagy „Online fejvadász” olyan piaci magatartást tanúsít BECK AND PARTNERS Kft-vel szemben, amelyik ellentétes a jelen ÁSZF általános szolgáltatási normáival, továbbá amely BECK AND PARTNERS Kft. hátrányos megítélését eredményezheti.

§   Amennyiben Megrendelő, vagy „Online fejvadász” nem tartja be az adatvédelmi előírásokat.

12.2.
Amennyiben BECK AND PARTNERS Kft. valamely előszerződést, vagy eseti szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely előszerződés, vagy eseti szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek, illetve „Online fejvadász”-nak BECK AND PARTNERS Kft-vel szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.


12.3
Megrendelő, illetve „Online fejvadász” jogosult BECK AND PARTNERS Kft.-vel létrejött eseti szerződést azonnali hatállyal felmondani:

§   Amennyiben BECK AND PARTNERS Kft. ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás megindítását jogerősen elrendelték vagy ilyen eljárás megindítását BECK AND PARTNERS Kft. maga kezdeményezi.

§   Amennyiben BECK AND PARTNERS Kft. önhibájából nem tesz eleget a jogszabályokban előírt regisztrációs, bejelentési, adóbevallási vagy más kötelezettségének.

§   Amennyiben BECK AND PARTNERS Kft. az esedékes szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti.

§   Amennyiben BECK AND PARTNERS Kft. súlyos szerződésszegést követett el.

 

13. Együttműködési kötelezettség

13.1.
BECK AND PARTNERS Kft. vállalja, hogy Megrendelővel, illetve Álláskeresővel létrejövő eseti szerződések teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködik Megrendelővel, illetve Álláskeresővel, annak érdekeit messzemenően figyelembe veszi. BECK AND PARTNERS Kft. hasonló hozzáállást vár el Megrendelőtől, illetve Álláskeresőtől is.

13.2.
BECK AND PARTNERS Kft. vállalja, hogy tájékoztatja Megrendelőt, illetve „Online fejvadász”-t a létrejött eseti szerződés tárgyát képező ügyek állásáról, az azokkal kapcsolatos tevékenységének eredményéről vagy esetleges akadályoztatásáról. BECK AND PARTNERS Kft. hasonló hozzáállást vár el Megrendelőtől, illetve „Online fejvadász”-tól is.

13.3.
Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében BECK AND PARTNERS Kft. fenntartja a jogot, hogy meggyőződjön Megrendelő képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, az üzleti tárgyalások folytatása vagy a szolgáltatások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását.

13.4.
Megrendelő, illetve Álláskereső BECK AND PARTNERS Kft. képviselőjének tekintheti BECK AND PARTNERS Kft. ügyvezetőjét és az általa vagy a felek között létrejött szerződés által megnevezett személyeket.

13.5.
Bármelyik fél jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítést kézhez nem kapta.


14. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

14.1.
BECK AND PARTNERS Kft. kiköti, hogy Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni, azonban amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz (legyen az akár a www.bap.hu rendszerben történő, vagy azon kívüli e-mail üzenet formája), az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni. A telefaxon elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon, E-mail-en vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.


15. A jogvitákra vonatkozó kikötések

15.1.
A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére.

15.2.
Felek a szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak.

15.3.
Felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitáik eldöntésére a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 
16. Egyéb rendelkezések


16.1.
Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő eseti szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. BECK AND PARTNERS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.

16.2.
A jelen ÁSZF értelmezése szempontjából a napokban meghatározott határidők alatt naptári napot kell érteni, a hónapokban megadott határidőt mindig a megfelelő hónapnak a határidő kezdőnapjával azonos napján, az években megadott határidőt, pedig a megfelelő év azonos hónapjának a határidő kezdőnapjával azonos napján kell lejártnak tekinteni.

16.3.
Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, Megrendelő alatt a Hirdető, „Online fejvadász” és Álláskereső is értendő.


17. Online fizetés

17.1
Egyes szolgáltatásaink megrendelésekor (Karrierszerviz: www.karrierszerviz.hu, HR Mini Akadémia: www.hrminiakademia.hu) a megrendelőknek lehetőséget nyújtunk a megrendelt szolgáltatás biztonságos, online kifizetésére. Az online fizetéshez a Barion (www.barion.com) biztonságos fizetőrendszerét használjuk, amelynek segítségével gyorsan és maximális adatbiztonság mellett tudják kifzetni online megrendelt szolgáltatásainkat.
Az online fizetés kapcsán kizárólag a vevői adatok kerülnek mentésre, amelyek a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez és a számlázásához szükségesek. Maga a fizetési folyamat a Barion (www.barion.com) rendszerén keresztül zajlik le, így a fizetéshez szükséges kártyaadatok megadása is a Barion felületén történik. Ennek megfelelően cégünk az online fizetéshez használt bankkártya adatok nem menti el és nem tárolja.

 

18. Az ÁSZF hatálya

18.1.
Az ÁSZF jelen tartalommal 2011. Szeptember 9. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

Budapest, 2012. április 24.
 
BECK AND PARTNERS Személyzeti és Tanácsadó Kft.