Adatkezelési elvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A BAP.HU HONLAP FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS A

MUNKAERŐKÖZVETÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

Hatály: 2018. 08. 24.

 

A www.bap.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a BECK AND PARTNERSTanácsadó és Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-869971;székhely: 1119Budapest, Bártfai u. 15-17.; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és a Szolgáltató által nyújtott munkaerő-közvetítési szolgáltatás során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

1.) Fogalmak

Szolgáltató

A BECK AND PARTNERS Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-869971;székhely: 1119Budapest, Bártfai u. 15-17.), aki a Honlapot üzemelteti és a munkaerő-közvetítési szolgáltatást nyújtja.

Honlap

A www.bap.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

Munkaerő-közvetítés

A Szolgáltató által nyújtott azon szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is, beleértve különösen de nem kizárólagosan a Honlapon vele szerződött Munkáltatók álláshirdetéseinek megjelenítését, arra vonatkozóan álláskeresők felkutatását, önéletrajzaik begyűjtését, akár saját adatbázisból, akár hirdetés feladásával, továbbá a jelöltek alkalmasságának felmérését, a jelentkező jelöltek előszűrését, jelöltek kiválasztását, Munkáltatónak történő bemutatását, Munkáltató bemutatását a jelöltnek, referenciák ellenőrzését.

Munkáltató

A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló olyan foglalkoztató, aki valamely pozíció betöltésére keres munkavállalót, jelöltet és ennek érdekében a Szolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe.

Álláshirdetés

A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített, valamely Munkáltató által meghatározott tartalmú hirdetés, amely valamely Munkáltató által meghatározott pozícióra munkavállalót, jelöltet keres.

Jelölt

A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített valamely Álláshirdetésre jelentkező természetes személy.

Látogató

A Honlapot meglátogató azon természetes személy, aki nem jelentkezik Álláshirdetésre, hanem a Honlapot böngészi.

Felhasználó

A Jelölt és a Látogató együttes elnevezése.

Honlap ÁFF

A Honlap általános felhasználási feltételei, amelyek a Honlapon közzétételre kerültek és amelyek részletesen szabályozzák, hogy a Felhasználók hogyan jogosultak a Honlapot és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így a Munkaerő-közvetítési szolgáltatást is igénybe venni.

 


 

2.) Mi a jelen adatkezelési tájékoztató célja?

A Honlap használatának szabályait a Honlap ÁFF tartalmazza, amely valamennyi itt nem rendezett kérdésben alkalmazandó. A Honlap és szolgáltatásai használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Honlap ÁFF feltételeinek megfelelő szerződés jön létre. A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató a Honlapon és a Munkaerő-közvetítési szolgáltatása során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak.

A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. Adatkezelőnek minősül továbbá a Szolgáltató a Munkaerő-közvetítés körében kezelt és a Munkáltatóknak a Szolgáltató által továbbított Jelölti személyes adatok tekintetében, amikor ezen Jelöltek általa kezelt adatait nem az őt megbízó Munkáltató megbízásából és nevében, hanem saját céljaira kezeli, így például saját adatbázisában tárolja. Adatkezelőnek minősül továbbá aSzolgáltatóval szerződött valamennyi Munkáltató, akiknek a Szolgáltató a Jelöltek adatait, önéletrajzát, jelentkezését továbbítja. A Szolgáltató és a Munkáltatók egymástól elkülönült önálló adatkezelők, amelyek mindegyike a saját adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint végzi adatkezelési tevékenységét.A Szolgáltató ugyanakkor a Munkáltatók nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozó akkor, amikor kizárólag ezen Munkáltatók megbízásából és nem saját adatbázisban történő tárolás céljából kezel Jelölti adatokat.

A Munkáltatók mint önálló adatkezelők kötelesek saját adatkezelésüket a jogszabályoknak megfelelően végezni és az általuk végzett adatkezelésről a  Jelölteket saját adatkezelési tájékoztatójukban tájékoztatni. A Szolgáltató ezen Munkáltatói adatkezelési tájékoztatás megtörténtéért, megfelelőségéért, jogszabályszerűségéért nem felel, Szolgáltató csak a saját adatkezelése jogszerűségéért tartozik felelősséggel.

A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített, a Munkáltatók által feladott Álláshirdetések tartalmáért, annak jogszerűségéért, megfelelőségéért, valódiságáért, a meghirdetett pozíció létezéséért a Munkáltatók felelnek, azért a Szolgáltató nem felelős.


 

3.) Mi a Honlap célja?

A Honlapon a Felhasználók regisztráció nélkül különböző szempontok alapján kereshetnek a Munkáltatók Honlapon elérhető, Szolgáltató által megjelenített Álláshirdetései között. A Felhasználók a kiválasztott Álláshirdetésre a Honlapon történő regisztrációt vagy regisztrált Felhasználók esetében bejelentkezést követően a jelentkezési formanyomtatvány útján személyes adataik kitöltésével és önéletrajzuk, valamint egyéb dokumentumok Szolgáltatóhoz történő beküldésével jelentkezhetnek.

A Honlap szolgáltatásait és a Munkaerő-közvetítési szolgáltatást csak 18 éven felüliek vehetik igénybe. A Munkaerő-közvetítési szolgáltatást a Felhasználók saját részre vehetik igénybe, Amennyiben a Felhasználó más nevében más önéletrajzát küldi be vagy jelentkezik egy Álláshirdetésre, a Felhasználó szavatol azért, hogy ettől a harmadik személytől erre és személyes adatai kezelésére és továbbítására teljes körű hozzájárulással rendelkezik.

A Felhasználók által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Felhasználók felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.


 

4.) Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató? 

A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.


 

5.) Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon, az Adatvédelem külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.


 

6.) Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése - a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

e.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).

 

6.1.) A Munkaerő-közvetítési szolgáltatásban történő adatkezelés

6.1.1.) A jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az alábbi Munkaerő-közvetítési szolgáltatási esetek mindegyikére:

a.) ha a Jelölt a Honlap formanyomtatványán keresztül jelentkezik a Honlapon megjelenített Álláshirdetésre önéletrajza beküldésével

b.) ha a Szolgáltató adatbázisában szereplő Jelöltet a Szolgáltató keresi meg egy konkrét Álláshirdetéssel kapcsolatban

c.) ha a Jelöltet a Szolgáltató más munkaerő-közvetítő adatbázisából vagy közösségi médiából találja meg és keresi meg egy konkrét Álláshirdetéssel kapcsolatban

d.) ha a Jelölt a Szolgáltató saját adatbázisában szerepel nem konkrét Álláshirdetésre jelentkezés céljával, hanem jövőbeli ajánlatok céljával (Adatbázis célú tárolás).

 

6.1.2.) A Szolgáltató a Jelöltek önéletrajzához, személyes adataihoz több forrásból jut hozzá:

a.) A Jelölt maga adja meg adatait a Honlapon keresztül a formanyomtatvány kitöltésével és önéletrajza beküldésével, ebben az esetben az adat a Jelölttől mint érintettől származik.

b.) A Jelölt önéletrajzát, adatait a Szolgáltató más munkaerő-közvetítők, álláshirdetési portálok adatbázisából szerzi be ezen álláshirdetési portálokkal, munkaerő-közvetítőkkel kötött szerződése alapján jogszerűen, ezen források az alábbiak: Profession.hu (Profession.hu Kft.), Monster Magyarország Kft. és Workania (Profesia, spol. s.r.o.).

c.) A Jelölt önéletrajzát, adatait a Szolgáltató közösségi médiából szerzi be, ilyen közösségi média források: a Jelölt Linkedin profilja.

d.) A Jelöltről egyes adatokat maga a Szolgáltató szerez be saját kutatás alapján régi munkáltatóktól, ilyenek a referencia adatok.

e.) A Jelöltről továbbá a Szolgáltató által lefolytatott toborzási eljárás, megtartott interjúk és elvégzett alkalmassági feladatok, tesztek során is keletkeznek személyes adatok, amelyeket a Szolgáltató szintén kezel, és amelyek forrása a Szolgáltató.

 

6.1.3.) Kezelt adatok típusa, forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

A fenti egyes érintettől eltérő adatforrásokat a lenti adatkezelésről szóló táblázatban adatkategóriánként külön-külön megjelöljük annak érdekében, hogy a Jelöltek mindig tisztában legyenek azzal, hogy melyik adatukat honnan szerzi be a Szolgáltató és mi az adat forrása. A lenti táblázatban továbbá adattípusonként külön-külön megjelöljük azt is, hogy milyen célból és jogalapon kezeljük az adatait.

 

Érintett kategóriája

Kezelt adat kategóriája

(* = kötelező adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama

Munkaerő-közvetítési szolgáltatás keretében kezelt, állásra jelentkező személyek (Jelöltek)

Önéletrajzban szereplő adatok

 • Érintett jelentkező
 • Profession.hu Kft.
 • Monster Magyarország Kft.
 • Profesia spol. s.r.o.

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

ID szám

Adatkezelő

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

név*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

e-mail cím*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

telefonszám*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

megpályázott pozíció

Érintett jelentkező

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

adószám

Érintett jelentkező

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

állandó lakcím

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

értesítési cím

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

születési idő*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

nem*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

utolsó bejelentkezés dátuma

Adatkezelő

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

regisztráció időpontja

Adatkezelő

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

státusz (aktív/passzív)

Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

elvárt fizetés és egyéb igény*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

végzettség területe, szintje, neve*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

beszélt nyelv neve, szintje

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

jelentkezés dátuma

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

megpályázott munkáltató visszajelzése

Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Állampolgárság

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Fotó

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

jogosítvány típusa

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

tagság civil szervezetben

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

publikációk, prezentációk, projektek

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

képzések

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

díjak, kitüntetések

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

referenciák

Érintett jelentkező vagy Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

közösségi média adatok

Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Interjú során megfigyelt, az alkalmasság megítéléséhez szükséges személyiségi, viselkedési jellemzők

Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Szakmai teszt válaszok és eredmények

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 


 

6.1.4.) Melyek a kötelezően megadandó adatok, és mi a következménye, ha a Jelölt nem adja meg őket?

Az Álláshirdetésre jelentkezéskor a Jelölt köteles megadni azonosítás és értesítés küldése céljából nevét, születési idejét, nemét, e-mail címét, valamint ezen túlmenően a fenti táblázatban *jellel megjelölt egyéb adatok. A Honlapon keresztül formanyomtatványon történő jelentkezés esetén ezen adatok megadása nélkül a Jelölt nem tudja beküldeni jelentkezését és önéletrajzát, a formanyomtatvány nem engedi a beküldést. Hiányos adatmegadás esetén a Szolgáltató nem köteles azonosítási, értesítési célból a Jelöltet megkeresni és tőle további vagy a hiányzó adatokat e célból bekérni. A Jelölt önéletrajza és jelentkezése beküldésekor ezen tájékoztatást és körülményeket tudomásul veszi.

 

6.1.5.) A közösségi média felületeken elérhető nyilvános adatokat hogyan használjuk fel?

A Szolgáltató a Jelölt Álláshirdetésre jelentkezése eseténmegtekintheti a Jelölt közösségi média felületeken, így a Facebookon, LinkedIn-en fent lévő profilját, ott folytatott tevékenységét, aktivitását, tett bejegyzéseit, postjait, kommentjeit annak megítélésére, hogy a Jelölt az adott Álláshirdetésben szereplő pozícióra alkalmas-e.A Szolgáltató csak a Jelöltről a közösségi média felületeken nyilvánosan elérhető adatokat tekinti meg, zárt csoportokban vagy egyéb nem vagy korlátozottan nyilvános helyeken nem kutat a Jelöltek után. A Szolgáltató nem menti le és nem tárolja a Jelölt közösségi média profiljait, azonban az ott megfigyelt, megtekintett adatokról feljegyzést készíthet, amelyet papíron és elektronikusan adatbázisban tárolhat a Jelöltről.

A Szolgáltató érzékeny vagy különleges adatokat nem kezel a Jelöltről közösségi média profil adatok alapján sem. A Szolgáltató csak az Álláshirdetéssel, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos lényeges adatokat tekinti meg a közösségi média oldalakon a Jelöltekről.

 

6.1.6.) Mire használjuk az adatbázisunkban egy Jelöltre vonatkozóan különböző forrásból összegyűjtött adatokat?

A Jelölt által megadott, a beküldött önéletrajzában szereplő adatokat, valamint a Jelöltről a Szolgáltató által gyűjtött adatokat, így a közösségi média felületeken, azaz a Facebookon, LinkedIn-en nyilvánosan elérhető adatokról a Szolgáltató által készített feljegyzéseket, az egyéb forrásokból gyűjtött fent megjelölt adatokat, valamint a Jelölt Szolgáltatóval lefolytatott interjúján a Szolgáltató által megfigyelt viselkedési, személyiségi jellemzőket, a Szolgáltatónál kitöltött szakmai tesztek eredményét a Szolgáltató egymással összekapcsolja, és a Jelölthöz rendeli. Az így megkapott adathalmazt a Szolgáltató a következő célokra használja fel:

a.) személyre szóló Álláshirdetések küldése a Jelöltnek

b.) a Jelölt ajánlása a Szolgáltatóval szerződött Munkáltatónak

c.) anonimizált módon statisztikákat készít az adatokból saját célra és külső megrendelőknek is

d.) a Jelölteket az elektronikus adatbázisában a kezelt adatok alapján csoportokba sorolja, csoportosítja.

 

A Szolgáltató ezen adatbázis rendezési tevékenységéhez nem használ olyan automatizált eszközöket, amelyek emberi beavatkozás nélkül értékelnék a Jelöltek adatait, és nem hoz szoftveres vagy egyéb automatizált eszközökkel sem döntéseket a Jelöltekről a megadott adataik elemzése, illetve az az azokból levonható előrejelzések alapján. Ebből eredően a fenti adat összekapcsolás nem minősül automatizált döntéshozatallal járó profilalkotásnak, agy ahhoza Jelöltek elkülönült kifejezett hozzájárulása nem szükséges.

 

6.1.7.) A szakmai tesztek és alkalmassági vizsgálatok eredményeinek kezelése

A Szolgáltató egyes Álláshirdetésekre történő jelentkezés esetén, amennyiben az Álláshirdetést feladó, a Szolgáltatóval szerződött Munkáltató azt kéri, szakmai teszteket, szakmai alkalmassági vizsgálatokat is elvégeztet a Jelöltekkel. Ezek eredményeiről a Szolgáltató tájékoztatja a Jelöltet. A Szolgáltató minden ilyen szakmai teszt, alkalmassági vizsgálat előtt a Munkáltató utasítása alapján tájékoztatja a Jelöltet arról, hogy a teszt, vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik, és arról is, hogy azt jogszabály írja-e elő, és ha igen, akkor jogszabályt is megjelöli.

A szakmai tesztek, alkalmassági vizsgálatok részleteit, dokumentációját a Szolgáltató részéről annak elvégzésében eljárt szakemberek, és a Jelöltek ismerhetik meg, a Szolgáltató ezeket nem továbbítja a Munkáltatóknak, a Munkáltató a Szolgáltatótól csak azt az információt kapja meg, hogy az adott Álláshirdetésben megjelölt munkakör betöltésére a Jelölt alkalmas-e, valamint a Munkáltatónak csak a teszt eredményét továbbítja a Szolgáltató.

A Szolgáltató a szakmai tesztek kitöltése előtt a szakmai teszt eredményének felhasználásához a Jelölt külön írásbeli hozzájárulását kéri.

 

6.1.8.) A Jelölt értesítése a jelentkezése sikerességével kapcsolatban

A Jelölt arról, hogy a Munkáltató felvette-e az adott állásra vagy sem, a Munkáltatótól kap tájékoztatást, ezen tájékoztatás megküldéséért a Szolgáltató nem felel.

 

6.1.9.) A hozzájárulás megadása és visszavonása

A Jelöltek a fenti adataik fenti célú kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy az Álláshirdetésre tevőlegesen beküldik jelentkezésüket a Honlapon található formanyomtatványon, és a hozzájárulásról szóló checkbox-ot kipipálják. A Jelöltek az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják az adatkezeles@bap.hu e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és e-mail cím, annak érdekében, hogy a Szolgáltató azonosítani tudja, hogy melyik Jelölt adatait kell törölnie. Ezen túlmenően a Jelöltek a Honlapra történő regisztrációt és bejelentkezést követően a Honlapon a saját fiókjukban a Fiók törlése gombra kattintással – dupla e-mail megerősítést követően - saját maguk is törölhetik fiókjukat, ebben az esetben általuk megadott és más forrásból származó személyes adataik is automatikusan törlődnek és azokat a Szolgáltató a továbbiakban nem kezeli.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Szolgáltató a Jelölt összes Szolgáltatónál kezelt adatát törli, így a Jelölt által megadott adatokat, a Szolgáltató által felkutatott adatokat és a más forrásból megszerzett adatokat is. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik a Szolgáltató által a Jelöltre vonatkozóan készített feljegyzésekre és levont következtetésekre is.

 

6.1.10.) Az adatkezelés időtartama, a projekt és az adatbázis célú adatkezelés

A Szolgáltató, amennyiben a Jelölt egy konkrét Álláshirdetésre jelentkezik, a Jelölt adatait ezen Álláshirdetéssel kapcsolatos toborzási folyamat időtartama alatt kezeli, és a toborzási folyamat lezárásával egyidejűleg a Jelölt valamennyi adatát törli. Amennyiben a toborzási folyamat elhúzódik, és több, mint egy évig tart, a Szolgáltató a Jelöltek adatait a benyújtásuktól számítva legfeljebb egy évig kezeli, annak lejártakor ismét megkérdezi a Jelöltet, hogy kívánja-e adatai kezelését a toborzási folyamat teljes, egy évet meghaladó időtartamára meghosszabbítani. Ha a Jelölt erre a kérdésre 30 napon belül nem válaszol, vagy ha a Jelölt az adatkezelési időtartamot nem kívánja meghosszabbítani, a Szolgáltató a Jelölt adatait törli.

A Szolgáltató az egy adott Álláshirdetésre jelentkező Jelölt adatait, önéletrajzát akkor továbbíthatja más Munkáltatónak és akkor kezelheti saját adatbázisában jövőbeli egyéb állásajánlatok küldése céljából, ha ehhez a Jelölt külön hozzájárult. A Szolgáltató a Jelölttől erre külön hozzájárulást kér. Ha a Jelölt a hozzájárulását ehhez megadta, akkor a Szolgáltató a Jelölt adatait további 2 évig jogosult kezelni saját adatbázisában ilyen célra. A 2 éves időtartam indoka az, hogy a Szolgáltatónak biztosítania kell a Jelölt által adott és a Jelöltről gyűjtött és kezelt adatok pontosságát, aktualitását, 2 év elteltével pedig ez már nem biztosítható, az adatok elévülhetnek, aktualitásukat veszíthetik. A 2 év letelte előtt a Szolgáltató megkeresheti a Jelölteket újabb 2 évre szóló adatkezelési hozzájárulás megadása céljából, és javasolja a Jelölteknek, hogy pontosítsák, aktualizálják adataikat. Amennyiben a Jelölt nem járul hozzá a további adatkezeléshez, vagy nem nyilatkozik a megkeresés kiküldésétől számított 30 napon belül, a Szolgáltató a Jelölt adatait a 2 éves időtartam lejártakor törli az adatbázisából.

 

6.1.11.) Az Anonim Álláshirdetésekkel kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató a Munkáltatók megbízásából közzétehet olyan Álláshirdetéseket is, amelyekben a Munkáltatók nem fedik fel kilétüket, és így a Jelöltek nem tudják, hogy mely Munkáltatóhoz jelentkeznek (Anonim Álláshirdetés).

Az ilyen Anonim Álláshirdetések esetében a Szolgáltató a Jelöltek jogainak és érdekeinek lehető legteljesebb védelme érdekében úgy jár el, hogy a Jelölteket a jelentkezés beküldését megelőzően, a jelentkezési folyamatban a Honlapon tájékoztatja a Munkáltató kilétéről. A Szolgáltató a Munkáltató kilétét még a Jelölt jelentkezésének befejezését és beküldését és a jelölti anyagok Munkáltatóhoz való továbbítását megelőzően fedi fel a Jelöltnek, hogy a Jelölt eldönthesse, hogy kéri-e az adatai adott Munkáltatóhoz történő továbbítását. Amennyiben a Jelölt a Munkáltató kilétének felfedését követően beküldi jelentkezését, a Szolgáltató a Jelölt adatait továbbítja a Munkáltatóhoz.

A Munkáltatók üzleti titkainak megóvása érdekében a Jelöltek kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni és titokban tartani az Anonim Álláshirdetést feladó Munkáltatót, annak kilétét, nevét, azt nem jogosultak a Munkáltató előzetes engedélye nélkül senkivel közölni és nyilvánosságra hozni sem közvetlenül, sem közvetett módon.

 

6.2.) Az ügyfélszolgálatot megkereső személyek adatainak kezelése

Érintett kategóriája


Kezelt adat kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Ügyfélszolgálatot megkereső személy

Név

Érintett által megadott

Panasz ügyintézés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

5 év

Telefonszám

Érintett által megadott

Panasz ügyintézés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

5 év

E-mail cím

Érintett által megadott

Panasz ügyintézés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

5 év

Panaszban előadott személyes adatok

Érintett által megadott

Panasz ügyintézés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

5 év

 

Az ügyfélszolgálatot megkereső személy esetében azonosítási és további ügyintézési célból a név, e-mailes ügyfélszolgálat esetén továbbá az e-mail cím, telefonos ügyfélszolgálati jelentkezés esetén pedig a telefonszám megadása kötelező, enélkül a Szolgáltató a panaszt nem tudja fogadni és nem tudja kivizsgálni és további ügyintézésre sem képes. Az azonosításhoz, panasz kivizsgálásához, a további ügyintézéshez és az esetleges panaszból eredő jog-, és igényérvényesítéshez szükséges személyes adatok megadása egyrészt szűk körű, másrészt a Jelölt és a Szolgáltató jogos érdeke is, amely nem sérti és nem is veszélyezteti az érintett egyéb alapvető jogait és szabadságait.

 

Az ügyfélszolgálat megkeresésével kapcsolatos adatok kezelési, tárolási ideje megegyezik a polgári jogi általános 5 éves elévülési idővel; a jog- és igényérvényesítéshez ezen elévülési időn belül szükséges az adatok megőrzése.

 

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélszolgálati, panasz ügyintézési célú, jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben Ön külön tiltakozhat, tiltakozása esetén – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – adatait nem kezeljük tovább.

 

6.3.) Hírlevél, elektronikus direkt marketing üzenet és állásajánlat küldés esetében

Érintett kategóriája

Kezelt adat kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Hírlevél címzettjei

név

Érintett felhasználó

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket, állásajánlatot kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím

Érintett felhasználó

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket, állásajánlatot kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Hozzájárulás visszavonásáig

 

Hírlevél alatt valamennyi olyan közvetlen üzletszerzés módszerével a megadott e-mail címre küldött üzenetet értjük, amelyben újdonságainkról, ajánlatainkról, új lehetőségekről, fejlesztésekről és egyéb Szolgáltatóval vagy Munkáltatókkal kapcsolatos hírekről, eseményekről értesítjük a feliratkozott címzetteket. Hírlevélnek tekintjük a Jelölteknek – erre vonatkozó hozzájárulásuk esetén – küldött, munkatapasztalataiknak, végzettségüknek megfelelő állásajánlatot is. Ilyen állásajánlatot a Szolgáltató a Jelölt által a Honlapon meghatározott gyakorisággal küld a Szolgáltató.

Hírlevelet csak azoknak küldünk, akik ehhez külön feliratkozással hozzájárultak. Hírlevélről leiratkozni vagy az adatkezeles@bap.hu e-mail címre küldött üzenettel lehet, vagy pedig a hírlevél végén szereplő „leiratkozás” vagy hasonló megnevezésű gombra való kattintással, valamint minden Jelölt a saját Honlap fiókjában az Értesítési beállítások menüpontban checkbox pipálásával tud leiratkozni hírlevél fajtánként. Leiratkozás esetén e-mail címét és nevét a hírlevél adatbázisunkból töröljük és arra a címre a továbbiakban hírlevelet, állásajánlatot nem küldünk.

Leiratkozás esetén hírlevelünkre bármikor újra feliratkozhat. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele egyetlen más szolgáltatásunk igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hírlevél feliratkozáshoz kötelező, anélkül a feliratkozás nem lehetséges.

 

6.4.) A Honlapon ajánlatot kérők kapcsolattartói adatainak kezelése

Érintett kategóriája


Kezelt adat kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Ajánlatkérők kapcsolattartói, természetes személy ajánlatkérők

név

Ajánlatkérő

 1. Ajánlat küldése
 2. Azonosítás
 3. Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

e-mail cím

Ajánlatkérő

 1. Ajánlat küldése
 2. Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

Foglalkoztató neve, címe (csak céges ajánlatkérő esetében)

Ajánlatkérő

 1. Ajánlat küldése
 2. Azonosítás
 3. Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

Telefonszám

Ajánlatkérő

 1. Ajánlat küldése
 2. Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

Beosztás (csak céges ajánlatkérő esetében)

Ajánlatkérő

 1. Ajánlat küldése
 2. Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

 

Az ajánlatot kérő céges potenciális ügyfelek nevében eljáró kapcsolattartók adatait a Szolgáltató az ajánlatkérés teljesítése érdekében kezeli. Ezen adatkezelés jogalapja a Szolgáltató és az ajánlatkérő azon közös jogos érdeke, hogy a Szolgáltató ajánlatot tudjon adni a megkereső cég kérésére. Az ajánlat megküldése érdekében a Szolgáltató először azonosítja a megkeresőt, majd a kapcsolattartó elérhetőségeire megküldi ajánlatát. A Szolgáltató jogos üzleti érdeke, hogy a megkeresők kapcsolattartóinak személyes adatait a megkeresők számára küldendő ajánlat megküldéséhez használja, enélkül a kapcsolattartás és az ajánlat megküldése sem lenne lehetséges.

Tájékoztatjuk, hogy az ajánlat küldési célú, jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben Ön külön tiltakozhat, tiltakozása esetén – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – adatait nem kezeljük tovább.

 

6.5.) A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap Látogatók igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a Honlapot továbbfejlesszük, a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk. Egyes apró programok azt segítik elő, hogy a Felhasználóknak ne kelljen az azonosító adataikat újra beírniuk a következő bejelentkezésnél, és könnyebb és gyorsabb legyen az azonosításuk, míg más programok a Felhasználók azonosítását szolgálják. Az alábbiakban részletezzük, hogy a Honlapon milyen adatokat gyűjtünk: 

 

Érintett kategóriája

Kezelt adat kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Honlap Felhasználók

 

 • böngészés nyelve
 •  bejelentkezéshez használt e-mail cím
 • bejelentkezés típusa (e-mail, közösségi média fiók)
 • felhasználói bejelentkezési jelszó
 • IP cím
 • kattintott menüpontok,
 • ország,
 • böngésző típusa,
 • készülék típusa,
 • operációs rendszer típusa, verziószáma
 • a meglátogatott oldalak,
 • a honlapon a felhasználó által tett interakciók,
 • honlap látogatások száma,
 • látogatás forrása,
 • honlap látogatás kezdete és vége,
 • meglátogatott oldal domain neve

Automatikusan gyűjtött, Google Analytics, Facebook Custom Audience

 1. Felhasználó felismerése
 2. Honlap és Szolgáltatások testreszabása, perszonalizálása
 3. Honlap és az azon keresztül elérhető Szolgáltatások fejlesztése, biztonságának növelése
 4. közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás és profilalkotás targetált reklámok közzétételére

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

A fenti adatkezeléssorán gyűjtött adatok segítenek nekünk a Honlap továbbfejlesztésében, biztonságosabbá tételében, a Honlap és az azon keresztül nyújtott Szolgáltatások testreszabásában, perszonalizálásában.  

Ezen túlmenően annak érdekében, hogy a Felhasználók csak olyan hirdetéseket kapjanak, amelyek érdeklődési körüknek megfelelnek, és amelyek számukra relevánsak, az automatikusan gyűjtött adatokat a Felhasználók, reklám címzettek szegmentálására, csoportokba sorolására használjuk. 

Az automatikusan gyűjtött adatok alapján nem történik döntéshozatal, azokat a munkaerő-közvetítési tevékenységbe nem vonjuk be, nem kapcsoljuk össze a munkaerő-közvetítési és egyéb tevékenység során a Jelöltekről vagy másokról kezelt adatokkal, azokat nem használjuk fel más kontextusban, és azok alapján automatizált döntéshozatal nem történik. A fenti adatkezelés az érintettekre joghatással nincsen.

A Honlap meglátogatásakor és a Szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

a.) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.

b.) Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.

c.) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

a.) analitika, követő cookie-k;

b.) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart);

c.) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználó böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

 

A Szolgáltató saját cookie-jait a Felhasználó a cookie használatáról szóló tájékoztató felületen engedélyezheti. Amennyiben a Felhasználó a cookie-k használatát megtiltja, a Honlap egyes kényelmi szolgáltatásai nem fognak működni, a Honlap használata kényelmetlenebbé válik a Felhasználó számára, valamint az authentikációhoz kötött Honlap folyamatoknál, mint például regisztráció és jelentkezés beküldése, bejelentkezés, a folyamat nem tud végbemenni az authentikációt végző cookiek engedélyezése nélkül.

 

Harmadik személyektől származó cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Facebook Custom Audience, Facebook Pixel is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát. A Facebook cookiek a Facebookba bejelentkezve, az ottani beállítások között tilthatók le.

A Szolgáltató az alábbi harmadik féltől származó cookiekat az alábbi célra használja:

Cookie neve

Cookie célja

Google Analytics

látogatottsági statisztikák generálása, honlap továbbfejlesztése

Google Adwords Remarketing

Google LLC által biztosított hirdetési szolgáltatások használata, targetált, szegmentált reklám megjelenítése

Facebook Pixel és Custom Audience

statisztikák generálása a Facebook.com oldalról érkező látogatókra vonatkozóan

Facebook, Inc. által nyújtott remarketing szolgáltatások használata, targetált, szegmentált reklám megjelenítésére a Facebook.com-on

 

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a cookie tájékoztatásról szóló felületen megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. A Szolgáltató cookie-kat csak akkor és azon időponttól alkalmaz a Honlapon, ha és amikortól a Felhasználó azt engedélyezte. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.


 

7.) Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?

7.1.) Az adatkezelő

A 6. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató, és elérhetőségei az alábbiak:

BECK AND PARTNERS Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 • Székhely:            1119 Budapest, Bártfai u. 15-17.

 • Cg.:                     01-09-869971

 • Adószám:           13667209-2-43

 • Képviseli:            Beck Zsolt ügyvezető, elérhetőségei: az adatkezelő elérhetőségein

 • Tel.:                     (+36-1) 371-0972; (+36-20) 9999-250

 • Fax:                     (+36-1) 371-0973

 • E-mail:                 info@bap.hu

A Szolgáltató részéről adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

 

7.2.) Adatfeldolgozók

 

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

 

 

 

 

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység

Kezelt adatok köre

TransVis Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

(1086 Budapest, Szeszgyár u. 6-8-. II. em. 1/A.; Cg. 01-06-782259; adószám: 20912491-3-42; képviseli: Bíró Ágnes ügyvezető)

 

 

Best Help Bt.

(1142 Budapest, Szőnyi út 29. 2. em. 9.; Cg. 01-06-777321; adószám: 22378323-3-42; képviseli: Tamaskovics Diána ügyvezető)

 • üzleti partnerek felkutatása
 • üzleti adatgyűjtés
 • potenciális ügyfelekkel telefonos egyeztetés, tárgyalás, értékesítés
 • ajánlatadás, megrendelések, szerződések előkészítése
 • állásportálokkal kapcsolattartás
 • beérkező önéletrajzok előszűrése, adatbázis kutatás jelöltek után
 • adatátadás online üzletágnak
 • jelöltekkel interjúk készítése

Ajánlatkérők, potenciális ügyfél kapcsolattartók e-mail címe, neve, telefonszáma, foglalkoztató neve, beosztása

Megbízó adatbázisában szereplő jelöltek Megbízó által tárolt adatai (önéletrajz adatai, ID szám, név, e-mail cím, telefonszám, megpályázott pozíció, adószám, állandó lakcím, értesítési cím, születési év, utolsó bejelentkezés dátuma, regisztráció időpontja, státusz (aktív/passzív), elvárt fizetés és egyéb igény, végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye, jelentkezés dátuma, cég visszajelzése

Techfield Kft.

(1115 Budapest, Fraknó utca 24. B. ép. VII. em. 24.; Cg. 01-09-708115; adószám: 12882320-2-43; képviselő: Szabó István ügyvezető)

Internet web-hosting, Virtual Private Server, levelezőszerver szolgáltatás nyújtása

 

Hardver, szoftver karbantartás és support

Szolgáltató által végzett munkaerő-közvetítési tevékenység keretében jelentkezők HRfelhő szoftverbe feltöltött adatai (önéletrajz adatai, ID szám, név, e-mail cím, telefonszám, megpályázott pozíció, adószám, állandó lakcím, értesítési cím, születési idő, nem, utolsó bejelentkezés dátuma, regisztráció időpontja, státusz (aktív/passzív), elvárt fizetés és egyéb igény, végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye, jelentkezés dátuma, cég visszajelzése)

Honlap látogatóiról automatikusan gyűjtött adatok

Hírlevél feliratkozók neve, e-mail címe

Ajánlatkérők, potenciális ügyfél kapcsolattartók e-mail címe, neve, telefonszáma, foglalkoztató neve, beosztása

Szabó István e.v.

(1115 Budapest, Fraknó utca 24. B. ép. VII. em. 24.; adószám: 63015494-3-43; EV-767619)

 • Fájl- és levelezőszerveren lévő szoftverek karbantartása,
 • internetes ügyviteli rendszer fejlesztése, karbantartása,
 • internetes CRM rendszer fejlesztése, karbantartása

Szolgáltató által végzett munkaerő-közvetítési tevékenység keretében jelentkezők HRfelhő szoftverbe feltöltött adatai (önéletrajz adatai, ID szám, név, e-mail cím, telefonszám, megpályázott pozíció, adószám, állandó lakcím, értesítési cím, születési idő, nem, utolsó bejelentkezés dátuma, regisztráció időpontja, státusz (aktív/passzív), elvárt fizetés és egyéb igény, végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye, jelentkezés dátuma, cég visszajelzése)

Ajánlatkérők, potenciális ügyfél kapcsolattartók e-mail címe, neve, telefonszáma, foglalkoztató neve, beosztása

Ügyfélszolgálatot megkereső személy

hírlevélre feliratkozók neve, e-mail címe

2BIGCREATIVE Informatika és Grafika Bt.

(1119 Budapest, Csurgói u. 22-32. B. ép. 1. lház 3. em. 44.; Cg. 01-06-744204; adószám: 21076413-1-13; képviseli: Nagy Zoltán László ügyvezető)

 • Megbízó honlapjainak tartalmi karbantartása, szövegei, képei módosítása, keresőoptimalizálása
 • Megbízó honlapjain Google Analytics, Google Adwords, Google remarketing, Facebook Pixel szolgáltatások intézése, menedzselése
 • Online marketing tevékenységek koordinálása
 • Rendszertervek, rendszerspecifikációk készítése
 • Hírlevelek készítése, küldése, hírlevél küldő rendszer karbantartása
 • kapcsolattartás megbízó internetszolgáltatóival
 • kapcsolattartás a Techfield Kft.-vel

Szolgáltató által végzett munkaerő-közvetítési tevékenység keretében jelentkezők HRfelhő szoftverbe feltöltött adatai (önéletrajz adatai, ID szám, név, e-mail cím, telefonszám, megpályázott pozíció, adószám, állandó lakcím, értesítési cím, születési idő, nem, utolsó bejelentkezés dátuma, regisztráció időpontja, státusz (aktív/passzív), elvárt fizetés és egyéb igény, végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye, jelentkezés dátuma, cég visszajelzése)

Megbízónak e-mailt küldők neve, e-mail címe, üzenetben foglalt adatai

Megbízó honlap látogatóiról cookiekkal, Google analytics-ban, Google Adwordsben és Facebook Pixelben gyűjtött adatok

Hírlevél feliratkozók neve, e-mail címe

Ajánlatkérők, potenciális ügyfél kapcsolattartók e-mail címe, neve, telefonszáma, foglalkoztató neve, beosztása

hrfelho.hu Kft.

(1119 Budapest, Bártfai u. 15-17.; Cg. 01-09-322675; adószám: 26296465-2-43; képviseli: Beck Zsolt ügyvezető)

HRFelhő szoftver üzemeltetése, karbantartása, supportja

Megbízó által végzett munkaerő-közvetítési tevékenység keretében jelentkezők HRfelhő szoftverbe feltöltött állásra jelentkező jelöltek adatai (önéletrajz adatai, ID szám, név, e-mail cím, telefonszám, megpályázott pozíció, adószám, állandó lakcím, értesítési cím, születési idő, nem, utolsó bejelentkezés dátuma, regisztráció időpontja, státusz (aktív/passzív), elvárt fizetés és egyéb igény, végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye, jelentkezés dátuma, cég visszajelzése)

VIDU MEDIA Kft.

(2120 Dunakeszi, Árok köz 1.; Cg. 13-09-174210; adószám: 25145634-2-13; képviseli: Szabó Árpád Zsolt ügyvezető)

 • Marketing, PR szolgáltatás nyújtása
 • Hírlevél küldés
 • Kapcsolattartás alvállalkozókkal
 • Megbízó Facebook oldalának kezelése, posztolás, kommentkezelés, kapcsolattartás

Hírlevél feliratkozók neve, e-mail címe

Google LLC

(1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043; USA)

Google Analytics, Google adwords, Google remarketing szolgáltatások nyújtása

Megbízó honlap látogatóiról Google Analytics-ban, Google Adwordsben gyűjtött adatok

Facebook, Inc.

(1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025; lperry@fb.com, USA)

Facebook remarketing szolgáltatás nyújtása(profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése)

Honlap látogatókról a Facebook Pixel által gyűjtött adatok

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

(székhely: Georgia

675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, Georgia 30308)

Hírlevél küldő rendszer üzemeltetése

Hírlevélre feliratkozottak neve, e-mail címe

Profession.hu Kft.(1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14., 4. em.; Cg. 01-09-199015; adószám: 25087879-2-43)

 

Monster Magyarország Kft.

(1066 Budapest, Mozsár u. 16. 3. em.; Cg. 01-09-681593; adószám: 11888859-2-43)

 

Profesia, spol. s.r.o.

(Pribinova 25, 81109 Pozsony, Szlovákia; CG. 35 800 861; adószám: 2020280933; SK2020280933)

Álláshirdetés megjelenítése, keresés álláskeresői adatbázisban, állásra jelentkezők jelentkezéseihez hozzáférés biztosítása

eDM hírlevél küldése

Munkaerő-közvetítés keretében állásra jelentkezők adatbázisban és oda feltöltött önéletrajzban szereplő adatai

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: Georgia 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia), Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025; lperry@fb.com, USA) és Google, LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043; USA) szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozatában és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.


 

8.) Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

 

Dataprotection.eu Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 • Székhely:                            1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.;
 • Cg.:                                     01-09-977653;
 • Adószám:                            23779686-2-41;
 • Képviseli:                            dr. Jóri András ügyvezető
 • Személyesen eljár:             dr. Soós Andrea Klára
 • Tel:                                      +36 1 700 4190
 • E-mail:                                 info@dataprotection.eu

 

9.) Kinek továbbítjuk a személyes adatait?

Személyes adatait a fent felsorolt adatfeldolgozókon kívül azoknak a Munkáltatóknak továbbítjuk, akik megbíztak bennünket a munkaerő-közvetítési szolgáltatás nyújtásával.

Adattovábbítás címzettjének típusa

Továbbított adatok kategóriája

A Szolgáltatóval szerződött Munkáltatók

Szolgáltató által végzett munkaerő-közvetítési tevékenység keretében jelentkezők adatai (önéletrajz adatai, ID szám, név, e-mail cím, telefonszám, megpályázott pozíció, adószám, állandó lakcím, értesítési cím, születési idő, nem, utolsó bejelentkezés dátuma, regisztráció időpontja, státusz (aktív/passzív), elvárt fizetés és egyéb igény, végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye, jelentkezés dátuma, cég visszajelzése)

A fenti adattovábbítás célja, hogy a Szolgáltatóval munkaerő-közvetítési szolgáltatás nyújtására szerződött Munkavállalóknak a Szolgáltató a toborzási folyamatban megküldje a Jelöltek önéletrajzát és a Jelöltekről a Szolgáltató által gyűjtött egyéb adatokat, és a Munkáltatók ez alapján a Jelöltet – amennyiben azt alkalmasnak találták az adott pozícióra – állásajánlattal megkeressék, vele szerződést kössenek. A Munkáltató a részére történő adattovábbítást követően önálló adatkezelőnek minősül és saját adatkezelési szabályai és tájékoztatója alapján jár el.


 

10.) Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

a.) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

b.) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.

c.) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

d.) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e.) Tiltakozáshoz való jog: a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük.

f.) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adathordozhatósági kérelmet csak az Ön által megadott, általunk az Ön hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni, valamint a más szolgáltatónak történő átadásra vonatkozó adathordozhatósági kérelmet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az műszakilag és biztonságosan lehetséges.

Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

g.) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

h.) Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén fennálló tiltakozási jog: amennyiben adatait jogos érdek jogalapon kezeljük, Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, amely esetben a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén adatait nem kezeljük tovább.

i.) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Honlap:         http://naih.hu
 • Postacím:     1530 Budapest, Pf.: 5.
 • E-mail:          ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.


 

11.) Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

 • Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra és alvállalkozónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk és alvállalkozónk ismer és alkalmaz. 
 • A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

 

11.1.) Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 • A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján férhetnek hozzá alkalmazottaink és alvállalkozóink. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.
 • Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata kizárólag automatikus vírus- és kártevő szűrés követően lehetséges. 
 • A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.
 • A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.
 • Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

 

11.2.) Adatbiztonság a kommunikációban

 • Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében SSL / TSL titkosítást használunk. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk.
 • Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen behatolás, a módosítás, valamint a beékelődés előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.
 • Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

 

 11.3.) Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során

 • Honlapunk és rendszereink fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosítunk.
 • A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.
 • A programozás során betartjuk a biztonságos kódolás alapvető követelményeit, platform- és programnyelv függő technikákat alkalmazunk a jellemző sérülékenységek kiküszöbölésére, követjük a legújabb iparági ajánlásokat a kódok átvizsgálására.
 • Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, fejlesztőink rendszeresen követik az iparági adatbiztonsági ajánlásokat, valamint programozási technikákat alkalmazunk a tipikus hibák elkerülésére. Az elkészült kódok ellenőrzését a biztonságos kódolás alapelvei szerint elvégezzük és változáskövetéssel biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.

 

 11.4.) Adatbiztonság az iratkezelés során

 • Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

 

 11.5.) Fizikai adatbiztonság

 • A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség kamerás őrzés-védelem alatt áll, kivonuló szolgálattal kiegészített távfelügyelettel.
 • A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.
 • Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 

12.) Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.


 

13.) Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.bap.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.